เคเบิ้ลใต้น้ำระบบ 115 เควี ไปยังเกาะช้าง

งานก่อสร้างและวางสายเคเบิ้ลใต้น้ำ

2552

เริ่มโครงการ

2554

จบโครงการ