คณะกรรมการบริษัท

 • นายไผท ชาครบัณฑิต

  ประธานกรรมการ

 • นายไผท ชาครบัณฑิต

  ประธานกรรมการ

 • นายเปรมชัย กรรณสูต

  กรรมการ

 • นางนิจพร จรณะจิตต์

  กรรมการ

 • นายเปรมชัย กรรณสูต

  กรรมการ

 • นางนิจพร จรณะจิตต์

  กรรมการ

 • นายปีติ กรรณสูต

  กรรมการ

 • นายธรณิศ กรรณสูต

  กรรมการ

 • นายวิรัช ก้องมณีรัตน์

  กรรมการ

 • นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ

  กรรมการอิสระ

 • รศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ

  กรรมการอิสระ

 • นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน

  กรรมการอิสระ