โปรดเลือก :

วันที่รายงานดาวน์โหลด
29 มีนาคม 2564

ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการรถไฟไทย-จีน สัญญาที่ 4-4

25 มีนาคม 2564

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

25 มีนาคม 2564

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

25 มีนาคม 2564

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

25 มีนาคม 2564

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

19 มีนาคม 2564

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

19 มีนาคม 2564

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

15 มีนาคม 2564

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล

11 มีนาคม 2564

ความคืบหน้าในการเรียกชำระคืนลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระและเงินให้กู้ยืมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

25 มกราคม 2564

ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานปรับปรุง Runway Strip, Runway End Safety Area (RESA) และทางขับขนาน ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

12 มกราคม 2564

แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานระหว่างบริษัทฯ และคู่สัญญากลุ่มธุรกิจร่วมทุนภายใต้บริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กับคณะกรรมการบริหารงานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา