โปรดเลือก :

วันที่รายงานดาวน์โหลด
29 มิถุนายน 2565

ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทางขึ้น - ลง

29 เมษายน 2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

29 เมษายน 2565

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

18 เมษายน 2565

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

17 มีนาคม 2565

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

15 มีนาคม 2565

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

15 มีนาคม 2565

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

15 มีนาคม 2565

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

14 มีนาคม 2565

ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) จำนวน 3 สัญญา

04 มีนาคม 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทสำหรับการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และงดจ่ายเงินปันผล

08 กุมภาพันธ์ 2565

ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว ตอน 7

04 มกราคม 2565

ลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว