โปรดเลือก :

วันที่รายงานดาวน์โหลด
03 ธันวาคม 2562

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

20 พฤศจิกายน 2562

ความคืบหน้าในการเรียกชำระคืนลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระและเงินให้กู้ยืม สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

07 ตุลาคม 2562

ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ

02 กันยายน 2562

ลงนามในสัญญาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

16 สิงหาคม 2562

ความคืบหน้าในการเรียกชำระคืนลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระและเงินให้กู้ยืม สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

11 มิถุนายน 2562

รายการที่เกี่ยวโยงกันเรื่องการให้เงินกู้ยืมแก่กรรมการบริษัทฯ การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ และการจดทะเบียนยกเลิกกิจการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

05 มิถุนายน 2562

ความคืบหน้าในการเรียกชำระคืนลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระและเงินให้กู้ยืม สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (แก้ไข)

27 พฤษภาคม 2562

ความคืบหน้าในการเรียกชำระคืนลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระและเงินให้กู้ยืม สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

17 พฤษภาคม 2562

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ITD-W1 (F53-5)

15 พฤษภาคม 2562

ลงนามในสัญญาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

08 พฤษภาคม 2562

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

08 พฤษภาคม 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

05 เมษายน 2562

กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ ITD-W1

05 เมษายน 2562

แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

01 เมษายน 2562

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ITD-W1 (F53-5)

25 มีนาคม 2562

เอกสารหรือหลักฐานแสดงตน และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

25 มีนาคม 2562

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

25 มีนาคม 2562

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมแต่ละวาระ

25 มีนาคม 2562

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

25 มีนาคม 2562

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

15 มีนาคม 2562

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/3/2562

04 มีนาคม 2562

ความคืบหน้าในการเรียกชำระคืนลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระและเงินให้กู้ยืม สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

12 กุมภาพันธ์ 2562

ลงนามในสัญญาก่อสร้างโรงเก็บเครื่องบินพระที่นั่ง 1 หน่วยบินเดโชชัย 3 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

07 มกราคม 2562

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ITD-W1 (F53-5)

03 มกราคม 2562

ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการ วัน แบงค็อก มิกซ์ยูส (โครงสร้างส่วนใต้ดิน) กรุงเทพมหานคร