โปรดเลือก :

วันที่รายงานดาวน์โหลด
05 เมษายน 2562

กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ ITD-W1

05 เมษายน 2562

แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

01 เมษายน 2562

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ITD-W1 (F53-5)

25 มีนาคม 2562

เอกสารหรือหลักฐานแสดงตน และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

25 มีนาคม 2562

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

25 มีนาคม 2562

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมแต่ละวาระ

25 มีนาคม 2562

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

25 มีนาคม 2562

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

15 มีนาคม 2562

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/3/2562

12 กุมภาพันธ์ 2562

ลงนามในสัญญาก่อสร้างโรงเก็บเครื่องบินพระที่นั่ง 1 หน่วยบินเดโชชัย 3 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

07 มกราคม 2562

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ITD-W1 (F53-5)

03 มกราคม 2562

ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการ วัน แบงค็อก มิกซ์ยูส (โครงสร้างส่วนใต้ดิน) กรุงเทพมหานคร