โปรดเลือก :

วันที่รายงานดาวน์โหลด
12 มกราคม 2564

แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานระหว่างบริษัทฯ และคู่สัญญากลุ่มธุรกิจร่วมทุนภายใต้บริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กับคณะกรรมการบริหารงานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา