โปรดเลือก :

วันที่รายงานดาวน์โหลด
25 มีนาคม 2563

เอกสารหรือหลักฐานแสดงตน และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

25 มีนาคม 2563

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

25 มีนาคม 2563

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

25 มีนาคม 2563

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

25 มีนาคม 2563

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

19 มีนาคม 2563

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

16 มีนาคม 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

09 มีนาคม 2563

ความคืบหน้าในการเรียกชำระคืนลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระและเงินให้กู้ยืม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

13 มกราคม 2563

ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม ถนนรามคำแหง (รฟม. สัญญา 3)

09 มกราคม 2563

ลงนามในสัญญาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ