โปรดเลือก :

วันที่รายงานดาวน์โหลด
20 สิงหาคม 2564

ความคืบหน้าในการเรียกชำระคืนลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ และเงินให้กู้ยืมสำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2564

14 มิถุนายน 2564

การแต่งตั้งประธานกรรมการ และการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แก้ไขรายละเอียด)

08 มิถุนายน 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

08 มิถุนายน 2564

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

31 พฤษภาคม 2564

ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวถนนราชพฤกษ์จากคลองมหาสวัสดิ์ถึงถนนเพชรเกษม พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง: สัญญา G-TN-9B

27 พฤษภาคม 2564

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

21 พฤษภาคม 2564

ความคืบหน้าในการเรียกชำระคืนลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ และเงินให้กู้ยืมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564

12 พฤษภาคม 2564

แจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

29 เมษายน 2564

ลงนามในสัญญางานเตรียมการเพื่อการก่อสร้างงานโยธาสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (High Speed Rail Linking Three Airports)

26 เมษายน 2564

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องการเลื่อนวันประชุมและการเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

23 เมษายน 2564

การแต่งตั้งรองประธานกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนตำแหน่งที่ว่างลง (แก้ไข)

22 เมษายน 2564

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไขครั้งที่ 2 : เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในวาระที่ 5)

22 เมษายน 2564

การแต่งตั้งรองประธานกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนตำแหน่งที่ว่างลง

16 เมษายน 2564

แจ้งการถึงแก่กรรมของประธานกรรมการ

29 มีนาคม 2564

ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการรถไฟไทย-จีน สัญญาที่ 4-4

25 มีนาคม 2564

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

25 มีนาคม 2564

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

25 มีนาคม 2564

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

25 มีนาคม 2564

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

19 มีนาคม 2564

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

19 มีนาคม 2564

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

15 มีนาคม 2564

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล

11 มีนาคม 2564

ความคืบหน้าในการเรียกชำระคืนลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระและเงินให้กู้ยืมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

25 มกราคม 2564

ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานปรับปรุง Runway Strip, Runway End Safety Area (RESA) และทางขับขนาน ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

12 มกราคม 2564

แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานระหว่างบริษัทฯ และคู่สัญญากลุ่มธุรกิจร่วมทุนภายใต้บริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กับคณะกรรมการบริหารงานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา