โปรดเลือก :

วันที่รายงานดาวน์โหลด
19 มิถุนายน 2563

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ใหม่

19 มิถุนายน 2563

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใหม่

18 มิถุนายน 2563

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

16 มิถุนายน 2563

เอกสารหรือหลักฐานแสดงตน และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

16 มิถุนายน 2563

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

16 มิถุนายน 2563

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

16 มิถุนายน 2563

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

15 มิถุนายน 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ใหม่ การงดจ่ายเงินปันผล และมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

22 พฤษภาคม 2563

แจ้งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

19 พฤษภาคม 2563

ลงนามในสัญญาก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี

28 เมษายน 2563

แจ้งการขอผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งงบการเงินรายไตรมาสที่ 1/2563

30 มีนาคม 2563

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

19 มีนาคม 2563

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

16 มีนาคม 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

09 มีนาคม 2563

ความคืบหน้าในการเรียกชำระคืนลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระและเงินให้กู้ยืม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

13 มกราคม 2563

ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม ถนนรามคำแหง (รฟม. สัญญา 3)

09 มกราคม 2563

ลงนามในสัญญาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ