โปรดเลือก :

วันที่รายงานดาวน์โหลด
10 กันยายน 2561

กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ITD-W1) ครั้งที่14 (รอบกันยายน 2561)

20 สิงหาคม 2561

ลูกหนี้การค้า สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

31 กรกฎาคม 2561

AGM checklist 2561

04 กรกฎาคม 2561

ลูกหนี้การค้า สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

04 กรกฎาคม 2561

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ITD-W1 (F53-5)

04 กรกฎาคม 2561

กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ITD-W1) ครั้งที่ 13 (รอบมิถุนายน 2561)

08 พฤษภาคม 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561

08 พฤษภาคม 2561

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561

26 เมษายน 2561

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

23 มีนาคม 2561

เอกสารหรือหลักฐานแสดงตน และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

23 มีนาคม 2561

จดหมายเชิญประชุมและเอกสารประกอบแต่ละวาระ

20 มีนาคม 2561

แผนที่สถานที่จัดการประชุม

20 มีนาคม 2561

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

20 มีนาคม 2561

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

22 กุมภาพันธ์ 2561

แจ้งการจัดตั้งกิจการร่วมค้า

24 มกราคม 2561

แจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อยทางอ้อม จำนวน 13 แห่ง

19 มกราคม 2561

ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข202 สาย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ - อ.พุทไธสง ตอน 1 จ.บุรีรัมย์

15 มกราคม 2561

ลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่