LATEST ITD NEWS

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

17 มิถุนายน, 2565

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ

- สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา - คลองขนานจิตรในส่วนของงานก่อสร้างสถานีรถไฟมวกเหล็กใหม่ ทางรถไฟยกระดับ (Elevated Railway) และงานก่อสร้างทางรถไฟที่ไม่ใช้หินโรยทาง (Ballastless

Track

  • ข้อมูลบริษัท
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

Loading…