รางวัลและประกาศนียบัตร

01

ครุฑพ่าห์


เป็นบริษัทผู้รับเหมาเพียงรายเดียวเท่านั้นที่ได้รับพระราชทานครุฑพ่าห์

ครุฑพ่าห์

“ เป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ ”

ซึ่งเป็นเกียรติประวัติสำคัญที่ออกให้แก่นิติบุคคลที่ทำชื่อเสียงและทำให้ประเทศได้เจริญพัฒนา และจะต้องได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์เท่านั้น ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ได้รับพระบรมราชานุญาติให้เป็นบริษัทฯ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการรับรองว่าเป็นบริษัทฯ มีความสามารถในการจัดการและเป็นผู้นำทางการก่อสร้าง รวมถึงการให้ความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ


02

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน
และแปซิฟิกตะวันตก (IFAWPCA)

นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)ได้รับเกียรติคัดเลือกจากสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างนานาชาติในภูมิภาคอาเซียนและแปซิฟิคตะวันตกให้ดำรงตำแหน่งประธานของสมาคมในวาระปีพ.ศ.2546-พ.ศ. 2548

ภารกิจและวัตถุประสงค์ของIFAWPCA คือ

เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับนานาชาติของบริษัทผู้รับเหมาในภูมิภาคอาเชียนและแปซิฟิคตะวันตก

การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง

การพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างรัฐบาลและผู้รับเหมาเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกัน

สร้างความร่วมมือของกลุ่มประเทศสมาชิกในการส่งเสริมและผลักดันให้งานโยธาและโครงการก่อสร้างต่างๆ สอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนดไว้


03

ระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย


บริษัทฯ มีแผนกฝึกอบรมภายในที่มีประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่รักษาระดับทักษะในงานก่อสร้างชั้นสูง และระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งคลอบคลุมไปทั้งบริษัท หลักสูตรของการฝึกอบรมได้รวมไปถึง ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เทียบเท่ากับหลักสูตรทั่วๆไปในด้านงานก่อสร้างและงานบริหาร การจัดอบรมในเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยในส่วนของสำนักงานใหญ่ได้จัดทำขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เทียบเท่ากับระบบรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานต่างๆ

โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ หลายโครงการได้รับรางวัลทางด้านความปลอดภัย อาทิ โครงการก่อสร้าง โรงกลั่นน้ำมันคาร์ลเท็กซ์และ โครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ จ.ระยอง คือทั้ง 2 โครงการนี้ไม่ มีอุบัติเหตุ เกิดขึ้นตลอดชั่วโมงการทำงานของคนงานทั้งหมด 20,000,000 ชั่วโมง และ 5,000,000 ชั่วโมง ตามลำดับ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับผลงานและโครงการที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล โดยได้นำระบบคุณภาพมาตรฐานการจัดการ ISO 9000 มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยเริ่มที่ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย อ.วิหารแดง ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ISO 9002 ในปี พ.ศ.2540 และ ในปี พ.ศ. 2541 โรงงานประกอบโครงเหล็ก จ. สมุทรปราการได้รับการรับรอง มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ISO 9002 และ หลังจากนั้นไม่นาน บริษัทฯ ก็ได้ปรับปรุงให้เป็นมาตรฐาน ล่าสุด ISO 9001 : 2000 ในปี พ.ศ. 2543 นอกจากนี้กระบวนการผลิตทั้งหมดของศูนย์อุตสาหกรรมฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 เพื่อรองรับว่าการดำเนินการของ

บริษัทฯได้ใช้วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานนอกจากจะช่วยพัฒนาการดำเนินการภายในแล้วยังช่วยให้บริษัทอิตาเลียนไทยฯ ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นในระดับภูมิภาคและระดับสากล PREVNEXT


04

ประกาศนียบัตร