อิตาเลียนไทย

ศูนย์อุตสาหกรรม

ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย

ตั้งอยู่ที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 110 กม. เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2536 ทำหน้าที่ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อรองรับงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ

กระบวนการผลิตของศูนย์อุตสาหกรรมฯ สำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปและแผ่นหินแกรนิต ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการควบคุมด้านคุณภาพ ISO 9001 ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 และ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 และ TIS 18001 ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2551

คอมเพาวด์ เอ

คอมเพาวด์ เอ มีพื้นที่ประมาณ 171 ไร่ ประกอบด้วยโรงงานต่างๆ ดังนี้

 • โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

  ผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป รูปกล่องสำหรับโครงสร้างสะพาน มีกำลังการผลิตคอนกรีตรวม 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน

 • โรงงานผลิตชิ้นส่วนอุโมงค์

  ผลิตชิ้นส่วนอุโมงค์ มีกำลังผลิตคอนกรีต 5,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน

 • โรงงานผลิตท่อระบายน้ำเสริมเหล็ก

  ผลิตท่อคอนกรีตระบายน้ำเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 – 1.20 เมตร โดย ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อเดือนมกราคม 2546 มีกำลังการผลิตคอนกรีต 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน

 • โรงงานผลิตคอนกรีตบล็อค

  ผลิตคอนกรีตบล็อคขนาดมาตรฐานและคอนกรีตบล็อคชนิดพิเศษ เช่น คอนกรีตบล็อคแบบขัดหน้าเรียบ มีกำลังผลิตรวม 100,000 ก้อนต่อเดือน


คอมเพาวด์ บี

คอมเพาวด์ บี ประกอบด้วยโรงงานจำนวนหลายโรงงานเพื่อทำการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการก่อสร้างโครงการต่างๆ คอมเพาวด์นี้มีพื้นที่ประมาณ 414 ไร่ ประกอบไปด้วยโรงงานต่างๆ ดังนี้

 • โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรง

  ผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรง ตามความต้องการของโครงการ โดยมีทั้งระบบอัดแรงก่อนเทคอนกรีตและอัดแรงหลังจากเทคอนกรีต มีกำลังผลิตคอนกรีต 7,500 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน

 • โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก

  ผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กรูปแบบต่างๆ ตามที่โครงการก่อสร้างต้องการ มีกำลังผลิตคอนกรีต 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน

 • โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับอาคาร

  ผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างอาคาร เช่น เสา คาน พื้น ผนังและบันได มีกำลังผลิต 400,000 ตารางเมตร (พื้นที่ใช้สอยของอาคาร) ต่อปี

 • โรงงานผลิตแผ่นหินแกรนิต

  ผลิตแผ่นหินแกรนิต เพื่อตกแต่งงานอาคาร มีกำลังการผลิต 12,000 ตารางเมตรต่อเดือน


 • โรงงานประกอบแบบหล่อคอนกรีต

  นั่งร้าน ราวกันตก โครงหลังคา และฝาตะแกรง

 • โรงงานผลิตคอนกรีตเสริมใยแก้ว

  ผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมใยแก้ว สำหรับผนังกันเสียง และแผ่นคอนกรีตสำหรับตกแต่งอาคาร มีกำลังผลิตคอนกรีต 170 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน

โรงงานประกอบโครงสร้างเหล็ก

ประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กและส่วนประกอบต่างๆ สำหรับโครงการก่อสร้าง เช่น เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โครงสร้างเหล็กสำหรับอาคารจอดเทียบเครื่องบินในโครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีกำลังการผลิตโครงสร้างเหล็ก 1,500 ตันต่อเดือน


คอมเพาวด์ ซี

COMPOUND C HOUSES THE FOLLOWING FACTORIES:

 • โรงงานผลิตหมอนคอนกรีตอัดแรง

  ผลิตหมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ มีกำลังการผลิต 50,000 ท่อนต่อเดือน

 • โรงงานประกอบประแจทางหลีกรถไฟ

  เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Vossloh Cogifer กับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผลิตประแจทางหลีกสำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ทั้งในประเทศไทย และส่งออกไปจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีกำลังการผลิต 35 ชุดต่อเดือน


เหมืองหิน
และโรงโม่หิน

เหมืองหินและโรงโม่หิน ตั้งอยู่ บริเวณเขาน้อย อ.วิหารแดง เพื่อผลิตและจัดส่งหินไรโอโลต์ คุณภาพดีสำหรับเป็นหินโรยทางรถไฟ และหินผสมคอนกรีต สำหรับโครงการก่อสร้างทั่วไปมีกำลังการผลิต 120,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน