แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 : (แบบ 56-1 )

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561


รายละเอียดดาวน์โหลด
สารบัญ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 :

การประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 3 :

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 :

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

เอกสารแนบ 2 :

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 :

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561