ร่วมงานกับเรา


ตำแหน่งจำนวนวันที่ลงประกาศ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนหุ้นอาวุโส

1
17 สิงหาคม 2561

คุณสมบัติ


 •          ปริญญาตรีด้านกฎหมาย บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •          มีประสบการณ์ทำงานทะเบียนหุ้น และ/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 •          มีความรู้ทางด้านบัญชี และกฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้น
 •          มีทักษะการใช้ MS Office
 •          สามารถบริหารจัดการสำนักงานและการจัดระบบเอกสารได้ดี
 •          มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี
 •          มีมนุษยสัมพันธ์และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

Corporate Services Officer

1
14 มิถุนายน 2561

คุณสมบัติ


 • เพศชาย – หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางการปฏิบัติงาน ด้านผู้ช่วยเลขานุการบริษัท หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • มีความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ และทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบงานให้สำเร็จลุล่วง รวมทั้งมีความละเอียดรอบคอบ
 • ผ่านการอบรมโปรแกรม SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • มีทักษะด้านการประสานงาน การสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และมีความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • ความรู้ภาษาอังกฤษ (อ่าน/เขียน/พูด) ในระดับดีมาก คะแนน TOEIC อย่างน้อย 550 คะแนน

เจ้าหน้าที่บัญชี

-
16 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติ


 • วุฒิ ปริญญาตรี, ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชี 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • งานประจำ
 • เพศชาย/หญิง
 • ประสบการณ์: 3-5 ปี
 • เงินเดือน (บาท): สามารถต่อรองได้
 • การศึกษา: ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • คณะ: บัญขี
 • สถานที่: กทม. (ห้วยขวาง)

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ / ผู้ช่วยผู้จัดการ

-
16 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติ


 • เพศชาย อายุ 35 – 45 ปี
 • ปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรม/การเงิน/การบัญชี/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 8 ปี และ 2 ปีโดยตรงด้าน project development และ 1 ปี ด้านวิเคราะห์การเงิน
 • มีทักษะคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถทำงานเดี่ยวได้ หรือทำงานเป็นทีมภายใต้ความกดดันและทันเวลา
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • มีทัศนคติที่ดีต่องาน และมีแรงผลักดัน
 • สามารถทำงานต่างประเทศได้ถาวร
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและการเขียน

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • งานประจำ
 • เพศชาย
 • ประสบการณ์: 8 ปี
 • เงินเดือน (บาท): สามารถต่อรองได้
 • การศึกษา: ปริญญาโท
 • คณะ: วิศวกรรมศาสตร์/การเงิน/บัญชี/เศรษฐศาสตร์
 • สถานที่: กทม. (ห้วยขวาง)

ความรับผิดชอบ

 • วางแผลและจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ และซัพพอร์ตด้านขั้นตอนการจัดการทางธุรกิจ
 • เจรจาและวางแผนจัดการด้านข้อตกลง / สัญญาโครงการที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานร่วมกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ ทั้งบริษัท Consult และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อความสำเร็จของงาน
 • ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทั้งในและนอกองค์กร หุ้นส่วน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามและรายงานสถานการณ์ จัดทำและอัพเดทข้อมูลต่อแผนกอื่นที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ
 • จัดเตรียม สังเกต ดูแล และบันทึก feasibility study, financial forecast, งบประมาณ และสถิติทางธุรกิจและรายงานต่อผู้บริหาร
 • ดูแลภาพรวมด้านการจัดการทางธุรกิจประจำวัน

วิศวกรโยธา

-
16 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติ


 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี วศ.บ. สาขาโยธา
 • มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • งานประจำ
 • เพศชาย/หญิง
 • ประสบการณ์: 0 – 5 ปี
 • เงินเดือน (บาท): สามารถต่อรองได้
 • การศึกษา: ปริญญาตรี
 • คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • สาขา: โยธา / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • สถานที่: กทม. (ห้วยขวาง)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

-
16 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติ


 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านการจัดการธุรกิจ, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2- 3 ปีด้านการเงิน การธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เชี่ยวชาญด้าน Project flow forecast
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint)
 • มีทักษะการพูด เขียน และคิดวิเคราะห์
 • ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูดและเขียน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • งานประจำ
 • เพดชาย/หญิง
 • ประสบการณ์: 2-3 ปี
 • เงินเดือน (บาท): สามารถต่อรองได้
 • การศึกษา: ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • คณะ: การจัดการธุรกิจ, การเงิน, เศรษฐศาสตร์
 • สถานที่: กทม. (ห้วยขวาง)

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

-
16 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติ


 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี, ปริญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • งานประจำ
 • เพดชาย-หญิง
 • ประสบการณ์: 0 - 5 ปี
 • เงินเดือน (บาท): สามารถต่อรองได้
 • การศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • คณะ: พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์
 • สถานที่: กทม. (ห้วยขวาง)

ความรับผิดชอบ

 • จัดทำหลักสูตรผึกอบรม
 • ติดต่อประสานงานวิทยากร
 • ดูแลการจัดฝึกอบรม
 • ประเมินผลการฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

-
16 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติ


 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์
 • จบใหม่ หรือมีประสบการณ์ในสายงานตรวจภายใน
 • รู้ระบบควบคุม และระบบมาตรฐานตรวจสอบภายในและการใช้ Audit Program จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • งานประจำ
 • เพดชาย/หญิง
 • ประสบการณ์: 0 – 5 ปี
 • เงินเดือน (บาท): สามารถต่อรองได้
 • การศึกษา: ปริญญาตรี
 • คณะ: สาขาบัญชี / การเงิน / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์
 • สถานที่: กทม. (ห้วยขวาง)

จป.วิชาชีพ

-
16 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติ


 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี วท.บ. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
 • มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • งานประจำ
 • เพศชาย/หญิง
 • ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน (บาท): สามารถต่อรองได้
 • การศึกษา: ปริญญาตรี
 • คณะ: สาธารณสุขศาสตร์
 • สาขา: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สถานที่: กทม. (ห้วยขวาง)

เจ้าหน้าที่ จป.เทคนิค

-
16 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติ


 • เพศชาย
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • งานประจำ
 • เพศชาย
 • ประสบการณ์: 0 ปี
 • เงินเดือน (บาท): สามารถต่อรองได้
 • การศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 • คณะ: วิศวกรรมศาสตร์
 • สาขา: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สถานที่: กทม. (ห้วยขวาง)

เทคนิเชียน

-
16 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติ


 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาโยธา, ก่อสร้าง, ไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีหรือไม่มีประสบการณ์ก็ได้
 • สามารถทำงานได้ทั้งใน กทม. และ ตจว.

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • งานประจำ
 • เพดชาย/หญิง
 • ประสบการณ์: 0 – 5 ปี
 • เงินเดือน (บาท): สามารถต่อรองได้
 • การศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ สูงกว่า
 • คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • สาขา: โยธา
 • สถานที่: กทม. (ห้วยขวาง)