พันธกิจและวิสัยทัศน์

01

พันธกิจ

  • เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรที่มีประสบการณ์และความชำนาญในงานก่อสร้างทุกประเภท

  • มีความพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือใช้เทคนิคชั้นสูงโดยการประมูลงานในราคาที่สามารถแข่งขันได้

  • มีความรับผิดชอบในงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล และก่อสร้างเสร็จทันเวลา ภายในงบประมาณที่กำหนด

  • รักษาภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำของบริษัทก่อสร้าง

  • สร้างความพึงพอใจในระดับสูงสุดให้แก่ลูกค้า

  • ใช้ศักยภาพของบริษัทในการขยายธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในแถบภูมิภาคเอเซีย


02

วิสัยทัศน์

“ มุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ”

02

วิสัยทัศน์

“ มุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ”


03

คติพจน์

ยึดมั่นในสัญญา สร้างความไว้วางใจ ใส่ใจคุณภาพ