ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัทเลขทะเบียนบริษัท 0107537000939

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน )

 • ประเภทธุรกิจ

  รับเหมาก่อสร้าง

 • ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

  2034/132-161 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย

 • เงินทุนจดทะเบียน 6,337,920,861 บาท

  (หกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาท)

 • เรียกชำระแล้ว 5,279,868,944 บาท

  (ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาท)

 • หุ้นสามัญ 6,337,920,861 หุ้น

  (หกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)

 • มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 • นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056

 • นางสาวเกษณี สระทองพูล

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262

 • บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เลขที่ 87/1 ออลซีซั่นส์ เพลส แคปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
 • นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919

 • นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5216

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เลขที่ 87/1 ออลซีซั่นส์ เพลส แคปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66(0)2205-8222
โทรสาร : +66(0)2205-8222

ที่ปรึกษากฏหมาย

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

สำนักงานตั้งอยู่ที่ 540 เมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น22 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66(0)2264-8000
โทรสาร : +66(0)2264-8000