ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 4/2562

17 กันยายน 2562
0.9K
Print

ฝ่ายฝึกอบรม สำนักงานใหญ่ จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 4/2562 ให้กับพนักงานรายเดือนที่เข้างานใหม่ (วิศวกรและเจ้าหน้าที่) จำนวน 56 คน
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมา โครงสร้างการบริหารงาน การดำเนินงานของสายงานธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงขอบข่ายการดำเนินงานและความเชี่ยวชาญขององค์กร
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ Corporate Governance ขององค์กร โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล EXECUTIVE VICE PRESIDENT
กล่าวให้โอวาทแก่พนักงานใหม่ ในหัวข้อ “สารจากผู้บริหารระดับสูง (Welcome on Board)” ณ ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์


ข่าวอื่นๆ