โรงไฟฟ้าพลังน้ำ (เขื่อนนเรศวร)

ก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าและติดตั้งกังหันน้ำ 1 เครื่อง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 8.4 เมกะวัตต์ รวมงานขุดคลองเพื่อทำ Approach และ Tailrace channel และงานขุดลอกปรับปรุงแม่น้ำเดิม

2552

เริ่มโครงการ

2556

จบโครงการ