ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาด 24 นิ้ว เป็นระยะทาง 7.8 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่ถนนราชพฤกษ์คู่ขนานทางรถไฟสายใต้เข้าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ - ก่อสร้างสถานีควบคุมก๊าซ (Block Valve Station)

2551

เริ่มโครงการ

2552

จบโครงการ