ทางหลวงเส้นทาง NH-31C, สัญญาที่ WB1 - EW2 รัฐ West Bengal

งานก่อสร้าง Roadwork ระยะทางประมาณ 27 กม., Major Bridge Work 7 แห่ง และ Minor Bridge 13 แห่ง เป็นงานก่อสร้างผิวทาง Asphalt Concrete และผิวทาง Concrete ในทางขนานกับถนนที่มี อยู่เดิมและปรับปรุงขยายผิวทางพร้อมเสริมความแข็งแรงของชั้นทางในถนนเดิม
2549

เริ่มโครงการ

2556

จบโครงการ