การก่อสร้างถนน Package 3 สาย LILOAN - SANRICARDO

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.10 เมตรความยาว 40 กิโลเมตร สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 28 แห่ง และ Box Culvert 33 แห่ง และท่อระบายน้ำ คสล. 173 แห่ง พร้อม SIDE DITCH และ Slope Protection
2547

เริ่มโครงการ

2550

จบโครงการ