สะพานแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม

งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมความยาว 1,423.10 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9.50 เมตร ทางเท้าข้างละ 1.05 เมตร ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต, ก่อสร้างถนนคอนกรีต, ก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนฝั่งไทยและ สปป.ลาว, งานภูมิสถาปัตย์และโครงสร้างเสาสัญลักษณ์ บริเวณเชิงสะพาน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพาน, งานสีตีเส้นและป้ายจราจร, งานระบบ ระบายน้ำและงานทั่วไปอื่นๆ

2552

เริ่มโครงการ

2554

จบโครงการ