ทุ่งกังหันลม 10 MW จ.นครศรีธรรมราช

ดำเนินการออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ขนาด 10 MW โดยใช้กังหัน ลมขนาด 2.5 MW จำนวน 4 ต้น จ่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านสายส่ง 33kv
2558

เริ่มโครงการ

2558

จบโครงการ