โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เฟส 2 กรุงเทพฯ

งานออกแบบ ระบบไฟฟ้า งานโยธา และระบบควบคุม งานจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรและควบคุม งานก่อสร้างอาคารสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 700 MVV

2556

เริ่มโครงการ

2559

จบโครงการ