งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์โรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน จ.ระยอง

ก่อสร้าง โรงไฟฟ้า ขนาด 660 MW มีปริมาณคอนกรีตประมาณ 66,000 คิว ปริมาณผูกเหล็กประมาณ 8,000 ตัน ราคาไม่รวมค่าเหล็กโครงสร้าง ประกอบด้วยอาคารหลัก 1. Boiler Building
2551

เริ่มโครงการ

2554

จบโครงการ