โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี

งานออกแบบ ระบบไฟฟ้า งานโยธา และระบบควบคุม งานจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรและควบคุม งานก่อสร้างอาคารสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 700 MVV
2550

เริ่มโครงการ

2553

จบโครงการ