โรงงานผลิตเบียร์ ลาวเอเชียแปซิฟิกบริวเวอรี่ สปป.ลาว

ก่อสร้างโรงงานผลิตเบียร์ ซึ่งประกอบด้วยงานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก งานติดตั้งโครงเหล็ก อาคาร งานระบบไฟฟ้า ประปาภายในอาคาร
2550

เริ่มโครงการ

2551

จบโครงการ