เหมืองทอง และเหมืองทองแดง ภูเบี้ย สปป.ลาว

ก่อสร้างงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรภายในโครงการ รวมทั้งงาน อุปกรณ์ยึดฝังภายในคอนกรีต
2549

เริ่มโครงการ

2550

จบโครงการ