ปรับปรุงและขยายสนามบินปากเซ

ปรับปรุงต่อขยายทางวิ่ง(Runway) และทางขับ (Taxiway) รวมถึงลานจอด (Apron) งานปรับปรุงอาคารควบคุมการเดินอากาศ(ATC),งานปรับปรุงไฟนาร่องอากาศยาน(Visual Aids) ระยะทางรวมประมาณ 7,111 m.

2551

เริ่มโครงการ

2552

จบโครงการ