ร่วมงานกับเรา


ตำแหน่งจำนวนวันที่ลงประกาศ

เจ้าหน้าที่บัญชี

-
16 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติ


 • วุฒิ ปริญญาตรี, ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชี 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • งานประจำ
 • เพศชาย/หญิง
 • ประสบการณ์: 3-5 ปี
 • เงินเดือน (บาท): สามารถต่อรองได้
 • การศึกษา: ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • คณะ: บัญขี
 • สถานที่: กทม. (ห้วยขวาง)

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ / ผู้ช่วยผู้จัดการ

-
16 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติ


 • เพศชาย อายุ 35 – 45 ปี
 • ปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรม/การเงิน/การบัญชี/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 8 ปี และ 2 ปีโดยตรงด้าน project development และ 1 ปี ด้านวิเคราะห์การเงิน
 • มีทักษะคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถทำงานเดี่ยวได้ หรือทำงานเป็นทีมภายใต้ความกดดันและทันเวลา
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • มีทัศนคติที่ดีต่องาน และมีแรงผลักดัน
 • สามารถทำงานต่างประเทศได้ถาวร
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและการเขียน

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • งานประจำ
 • เพศชาย
 • ประสบการณ์: 8 ปี
 • เงินเดือน (บาท): สามารถต่อรองได้
 • การศึกษา: ปริญญาโท
 • คณะ: วิศวกรรมศาสตร์/การเงิน/บัญชี/เศรษฐศาสตร์
 • สถานที่: กทม. (ห้วยขวาง)

ความรับผิดชอบ

 • วางแผลและจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ และซัพพอร์ตด้านขั้นตอนการจัดการทางธุรกิจ
 • เจรจาและวางแผนจัดการด้านข้อตกลง / สัญญาโครงการที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานร่วมกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ ทั้งบริษัท Consult และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อความสำเร็จของงาน
 • ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทั้งในและนอกองค์กร หุ้นส่วน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามและรายงานสถานการณ์ จัดทำและอัพเดทข้อมูลต่อแผนกอื่นที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ
 • จัดเตรียม สังเกต ดูแล และบันทึก feasibility study, financial forecast, งบประมาณ และสถิติทางธุรกิจและรายงานต่อผู้บริหาร
 • ดูแลภาพรวมด้านการจัดการทางธุรกิจประจำวัน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

-
16 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติ


 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านการจัดการธุรกิจ, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2- 3 ปีด้านการเงิน การธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เชี่ยวชาญด้าน Project flow forecast
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint)
 • มีทักษะการพูด เขียน และคิดวิเคราะห์
 • ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูดและเขียน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • งานประจำ
 • เพดชาย/หญิง
 • ประสบการณ์: 2-3 ปี
 • เงินเดือน (บาท): สามารถต่อรองได้
 • การศึกษา: ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • คณะ: การจัดการธุรกิจ, การเงิน, เศรษฐศาสตร์
 • สถานที่: กทม. (ห้วยขวาง)