ร่วมงานกับเรา


ตำแหน่งจำนวนวันที่ลงประกาศ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนหุ้นอาวุโส

1
17 สิงหาคม 2561

คุณสมบัติ


 •          ปริญญาตรีด้านกฎหมาย บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •          มีประสบการณ์ทำงานทะเบียนหุ้น และ/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 •          มีความรู้ทางด้านบัญชี และกฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้น
 •          มีทักษะการใช้ MS Office
 •          สามารถบริหารจัดการสำนักงานและการจัดระบบเอกสารได้ดี
 •          มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี
 •          มีมนุษยสัมพันธ์และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

Corporate Services Officer

1
14 มิถุนายน 2561

คุณสมบัติ


 • เพศชาย – หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางการปฏิบัติงาน ด้านผู้ช่วยเลขานุการบริษัท หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • มีความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ และทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบงานให้สำเร็จลุล่วง รวมทั้งมีความละเอียดรอบคอบ
 • ผ่านการอบรมโปรแกรม SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • มีทักษะด้านการประสานงาน การสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และมีความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • ความรู้ภาษาอังกฤษ (อ่าน/เขียน/พูด) ในระดับดีมาก คะแนน TOEIC อย่างน้อย 550 คะแนน

จป.วิชาชีพ

-
16 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติ


 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี วท.บ. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
 • มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • งานประจำ
 • เพศชาย/หญิง
 • ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน (บาท): สามารถต่อรองได้
 • การศึกษา: ปริญญาตรี
 • คณะ: สาธารณสุขศาสตร์
 • สาขา: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สถานที่: กทม. (ห้วยขวาง)

เจ้าหน้าที่ จป.เทคนิค

-
16 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติ


 • เพศชาย
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • งานประจำ
 • เพศชาย
 • ประสบการณ์: 0 ปี
 • เงินเดือน (บาท): สามารถต่อรองได้
 • การศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 • คณะ: วิศวกรรมศาสตร์
 • สาขา: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สถานที่: กทม. (ห้วยขวาง)