แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 : (แบบ56-1)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562


detaildownload
สารบัญ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 :

การประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 2 :

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 3 :

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5

เอกสารแนบอื่นๆ - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562