แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 : (แบบ 56-1 )

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ( แบบ 56-1 ) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558


detaildownload
สารบัญ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 :

การประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 3 :

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 :

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 :

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 :

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ( แบบ 56-1 ) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559