โปรดเลือก :

วันที่รายงานดาวน์โหลด
23 มีนาคม 2561

เอกสารหรือหลักฐานแสดงตน และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

23 มีนาคม 2561

จดหมายเชิญประชุมแลเอกสารประกอบแต่ละวาระ

20 มีนาคม 2561

แผนที่สถานที่จัดการประชุม

20 มีนาคม 2561

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

20 มีนาคม 2561

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

22 กุมภาพันธ์ 2561

แจ้งการจัดตั้งกิจการร่วมค้า

24 มกราคม 2561

แจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อยทางอ้อม จำนวน 13 แห่ง

19 มกราคม 2561

ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข202 สาย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ - อ.พุทไธสง ตอน 1 จ.บุรีรัมย์

15 มกราคม 2561

ลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่