• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ


12 มิถุนายน 2560 กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ITD-W1)          
ครั้งที่ 9 (รอบมิถุนายน 2560)
alt
1 มิถุนายน 2560 ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการงานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) alt
29พฤษภาคม 2560 ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการ ระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้ายกระดับสายที่ 6 นครธากา,บังคลาเทศ alt
9 พฤษภาคม 2560 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 alt
4 พฤษภาคม 2560 ลงนามในสัญญาโครงการงานก่อสร้างอุโมงค์ Outgoing ของสถานีต้นทางชิดลม alt
28 เมษายน 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 alt
28 มีนาคม 2560 หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 alt
28 มีนาคม 2560 เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม alt
28 มีนาคม 2560 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. alt
28 มีนาคม 2560 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. alt
28 มีนาคม 2560 แผนที่สถานที่จัดการประชุม alt
10 กุมภาพันธ์ 2560 ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ช่วงตะวันออก) สัญญาที่ E 3 alt
31 มกราคม 2560 ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการงานตกแต่งภายในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ alt
18 มกราคม 2560 ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเทิน 1,สปป.ลาว alt
12 มกราคม 2560 การลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน จ. นนทบุรี alt
10 มกราคม 2560 การลงนามในสัญญาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ alt
15 ธันวาคม 2559 แจ้งการทำรายการเกี่ยวโยงกัน (แก้ไขเนื้อหา) alt
15 ธันวาคม 2559 ชี้แจงผลการประมูลงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญาที่ 3 (แก้ไขเนื้อหา ) alt
14 ธันวาคม 2559 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท alt
14 ธันวาคม 2559 กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ITD-W1 alt
29 พฤศจิกายน 2559 การลงนามสัญญาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ alt
14 พฤศจิกายน 2559 ลงนามสัญญาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ alt
14 พฤศจิกายน 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 alt
7 พฤศจิกายน 2559 การทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาซึ่งสินทรัพย์ alt
25 ตุลาคม 2559 ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงทางรถไฟของประเทศกัมพูชา alt
3 ตุลาคม 2559

 การลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา

alt
14 กันยายน 2559 ลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารหม้อต้ม และหม้อเคี่ยวปั่น โครงการขยายมิตรภูหลวง ราง B จ. เลย alt
12 กันยายน 2559 กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ITD-W1 ครั้งที่ 6 (รอบกันยายน 2559) alt
12 กันยายน 2559 การลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ alt
25 สิงหาคม 2559 ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) alt
23 สิงหาคม 2559 ลงนามในสัญญาก่อสร้าง โครงการ สิงห์ คอมเพล็กซ์ alt
19 สิงหาคม 2559 การลงนามในสัญญาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ alt
15 สิงหาคม 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559 alt
15 สิงหาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) alt
4 กรกฎาคม 2559 แจ้งการลงทุนจัดตั้งบริษัทต่างๆ ผ่านบริษัทย่อยของบริษัท alt
4 กรกฎาคม 2559 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) alt
27 มิถุนายน 2559 ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการ อาคาร Inter 3 โรงพยาบาลยันฮี alt
16 มิถุนายน 2559 กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ITD-W1 ครั้งที่ 5 (รอบมิถุนายน 2559) alt
13 มิถุนายน 2559

ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการ ขยายท่าเรือเคอรี่ สยามซีพอร์ต ระยะที่ 4 จ.ชลบุรี

alt
16 พฤษภาคม 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559 alt
16 พฤษภาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) alt
16 พฤษภาคม 2559 โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางกระเจ้า alt
4 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 alt
25 เมษายน 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 alt
22 มีนาคม 2559

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบแต่ละวาระ

alt
22 มีนาคม 2559 เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน alt
22 มีนาคม 2559

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

alt
22 มีนาคม 2559

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

alt
22 มีนาคม 2559

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

alt
16 มีนาคม 2559 กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 4 (รอบมีนาคม 2559) alt
     
     
   
     
   
     
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
                      
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
   
   
     
   
     
     
     
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2017 เวลา 09:47 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 16
^ Back to Top