• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม PDF พิมพ์ อีเมล
MVC-006F
         บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการออกแบบและติดตั้งโครงข่ายสายโทรศัพท์มามากกว่า 17 ปี (งานวางท่อร้อยสายใต้ดิน สายทองแดง และเคเบิลใยแก้วนำแสง) ทั้งในฐานะผู้รับเหมาติดตั้งโครงข่ายสายโทรศัพท์ และผู้รับสัมปทานการโครงการการขยายชุมสายโทรศัพท์ 1,500,000 เลขหมายในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
โครงการหลักที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วมีดังนี้
  • โครงการติดตั้งสายโทรศัพท์และท่อร้อยสายโทรศัพท์ เพื่อขยายบริการโทรศัพท์ในส่วนภูมิภาค 1,500,000 เลขหมายให้กับ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
  • โครงการขยายโทรศัพท์ 800,000 เลขหมายในส่วนงานจัดหาและติดตั้งโครงข่ายสายโทรศัพท์ และระบบสัญญาณ ให้กับ บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • โครงการระบบสื่อสารสัญญาณระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ให้กับบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  • โครงการจัดหาและติดตั้ง เสาโครงเหล็ก, สถานีฐานรับ-ส่งสัญญาณ และเสาอากาศ ทั่วประเทศให้กับระบบโทรศัพท์มือถือ จีเอสเอ็ม 1800 ให้กับ บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด
  • โครงการขยายเครือข่ายการสื่อสารระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงทั่วประเทศให้กับบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ระบบจีเอสเอ็ม 1800 WCS
(มิถุนายน 2543 – ธันวาคม 2545)
สำรวจ ออกแบบ และติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือระบบจีเอสเอ็ม 1800 ทั่วประเทศ
โครงการขยายบริการโทรศัพท์ในส่วนภูมิภาค 1,500,000 เลขหมาย
(มีนาคม 2536 – กุมภาพันธ์ 2540)
ติดตั้งโทรศัพท์ในส่วนภูมิภาค 1,500,000 เลขหมาย ให้กับ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยงานวางท่อร้อยสาย 510 กิโลเมตร และติดตั้งข่ายสายเคเบิลทองแดง 2,159,882 กิโลเมตร

ระบบจีเอสเอ็ม 1800 WCS(มิถุนายน 2543 – ธันวาคม 2545)
สำรวจ ออกแบบ และติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือระบบจีเอสเอ็ม 1800 ทั่วประเทศ

tel_01  tel_02

โครงการขยายบริการโทรศัพท์ในส่วนภูมิภาค 1,500,000 เลขหมาย(มีนาคม 2536 – กุมภาพันธ์ 2540)
ติดตั้งโทรศัพท์ในส่วนภูมิภาค 1,500,000 เลขหมาย ให้กับ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยงานวางท่อร้อยสาย 510 กิโลเมตร และติดตั้งข่ายสายเคเบิลทองแดง 2,159,882 กิโลเมตร

tel_03

ประสบการณ์

• โครงการขยายข่ายโทรศัพท์ 800,000 เลขหมาย (ก.พ. 2540 – ก.พ. 2542)

ออกแบบ จัดหาและก่อสร้าง ในโครงการขยายข่ายโทรศัพท์ 800,000 เลขหมาย ในภูมิภาคขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ท่อร้อยสายยาว 560 กม. วางและเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลทองแดงคู่ยาว 725,000 กม. ในเขต 1 (เหนือ) และเขต 3 (ตะวันออก) และวางแลเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงยาว 3,000 กม. ในเขต 4 (ใต้)

• โครงการโทรศัพท์ 1.5 ล้านเลขหมาย (มี.ค. 2538 – ก.พ. 2540)

ออกแบบ และก่อสร้างในโครงการโทรศัพท์ 1.5 ล้านเลขหมายในส่วนภูมิภาคของ ทีทีแอนด์ที ซึ่งประกอบด้วยงานท่อร้อยสายยาว 510 กม. และสายเคเบิ้ลทองแดงคู่ยาว 2,159,822 กม.

• โครงการขยายโทรศัพท์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (ม.ค. 2530 – มิ.ย. 2535)

ออกแบบ และก่อสร้างท่อร้อยสายความยาว 785 กม. ของระบบโครงข่ายโทรศัพท์ ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ในเขตกรุงเทพฯและพื้นที่โทรศัพท์ที่ 8