• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
กลุ่มงานวางท่อและอื่นๆ PDF พิมพ์ อีเมล

        บริษัท ฯ ได้ดำเนินงานวางท่อขนาดต่างๆ มากกว่า 1500 ก.ม. ในโครงการต่างๆ เช่น โครงการอุโมงค์ส่งน้ำประปา โครงการวางท่อน้ำดิบ โครงการระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการท่อระบายน้ำ โครงการท่อส่งน้ำมันและท่อก๊าซ ในทุกๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทั่วทั้งในเขตเมืองและชนบท ทีมงานก่อสร้างของบริษัทฯ มีความคุ้นเคยกับการทำงานในทุกสภาพภูมิประเทศ ไม่ว่าจะเป็น โคลน ทราย หิน หนอง บึง แม่น้ำ ชายฝั่งทะเล หรือแม้แต่ใต้ทะเล เทคนิคในการก่อสร้างมีทั้งขุดเปิดหน้าดิน เจาะลงไปใต้ดิน สร้างอุโมงค์ วางท่อร้อยสายใต้ดิน โดยเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่างๆ

       โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันปิโตรเลียมแรงดันสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้กับบริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการแก้ปัญหาแนวท่อที่ต้องก่อสร้างท่อส่งน้ำมันในย่านพื้นที่แออัด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ก่อสร้างโครงการท่อส่งน้ำมันขนาดใหญ่ และสถานีพักน้ำมันลำลูกกา ให้กับ บริษัท ท่อส่งน้ำมันปิโตรเลียม จำกัด อีกด้วย

       บริษัทฯ ได้ก่อสร้างท่อก๊าซที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึงขนาด 600 ม.ม. ความยาว 100 ก.ม. เพื่อส่งก๊าซธรรมชาติแรงดันสูงไปที่โรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และเอกชนรวมทั้งผู้ผลิตกระแสไฟฟ้ารายย่อย ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าในโครงข่ายของกระแสไฟฟ้าใช้ในเมืองไทย นอกจากนี้บริษัท ฯ ยังก่อสร้างท่อส่งน้ำมันแรงดันสูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 ม.ม. ยาว 74 ก.ม.

      บริษัทฯ ยังมีประสบการณ์ในงานวางท่อร้อยสายใต้ดินและบ่อพักขนาดใหญ่ สำหรับระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ งานวางท่อหลักสำหรับระบบจัดการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียนั้น ซึ่งต้องก่อสร้างในพื้นที่ที่การจราจรคับคั่งในกรุงเทพมหานคร จึงต้องใช้วิธีการก่อสร้างแบบใหม่ คือ การใช้วิธีดันท่อ เพื่อวางท่อร้อยสายใต้ดิน โดยไม่จำเป็นต้องทำการขุดเปิดหน้าดินและกลบคืน ตัวอย่างเช่น โครงการบำบัดน้ำเสียรวมจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประกอบด้วย โครงการวางท่อลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา เส้นผ่าศูนย์กลาง 900 ม.ม. จำนวน 2 ท่อ โดยใช้เครื่องเจาะบังคับทิศทางได้ ด้วยระยะทางกว่า 1,200 ม. และโครงการท่อส่งน้ำทิ้งลงทะเล เส้นผ่าศูนย์กลาง 26,000 ม.ม. ความยาว 3,240 ม.

      นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการก่อสร้างโรงกรองน้ำประปาและระบบส่งน้ำหลัก 3 โครงการในกรุงเทพฯ คือ โครงการโรงกรองน้ำประปาและท่อส่งน้ำประปาบางเขน ปริมาตร 800,000 ลบ.ม. / วัน โครงการโรงกรองน้ำประปาและท่อส่งน้ำประปามหาสวัสดิ์ ระยะที่ 1 ปริมาตร 1.2 ล้าน ลบ.ม. / วัน และโครงการโรงกรองน้ำประปาและท่อส่งน้ำประปามหาสวัสดิ์ ระยะที่ 2 ปริมาตร 400,000 ลบ.ม. / วัน

      การที่บริษัทฯ สามารถก่อสร้างโครงการที่มีความซับซ้อนต่างๆ ได้นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดความชำนาญพิเศษจากบริษัทที่ปรึกษาและผู้ร่วมทุนในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถใช้ทักษะภายในประเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่จากทั่วโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการระบบขนถ่ายถ่านหิน โรงไฟฟ้าถ่านหินโคโค่
(เมษายน 2542 – พฤษภาคม 2545)
ก่อสร้างระบบขนถ่ายถ่านหิน โรงไฟฟ้าถ่านหิน COCO ประกอบด้วย สายพานขนถ่าน ความยาว 1,143 ม. และท่าเทียบเรือขนส่งถ่านหินซึ่งต้องขุดลอกร่องน้ำปริมาตร 534,035 ลบ.ม.
โครงการก่อสร้างบ่อพักและอุโมงค์ค์สายไฟฟ้า 230 กิโลวัตต์ (สถานีไฟฟ้าย่อยถนนลาดพร้าว – ถนนวิภาวดี)
(มีนาคม 2542 – ตุลาคม 2545)
วางอุโมงค์ร้อยสายไฟใต้ดิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2,600 ม.ม. ความยาว 8 ก.ม. สำหรับบ่อพักสายเคเบิล 21 บ่อ

โครงการระบบขนถ่ายถ่านหิน โรงไฟฟ้าถ่านหินโคโค่ (เมษายน 2542 – พฤษภาคม 2545)
ก่อสร้างระบบขนถ่ายถ่านหิน โรงไฟฟ้าถ่านหิน COCO ประกอบด้วย สายพานขนถ่าน ความยาว 1,143 ม. และท่าเทียบเรือขนส่งถ่านหินซึ่งต้องขุดลอกร่องน้ำปริมาตร 534,035 ลบ.ม.

pipe_01  pipe_02

โครงการก่อสร้างบ่อพักและอุโมงค์ค์สายไฟฟ้า 230 กิโลวัตต์ (สถานีไฟฟ้าย่อยถนนลาดพร้าว – ถนนวิภาวดี) (มีนาคม 2542 – ตุลาคม 2545)

วางอุโมงค์ร้อยสายไฟใต้ดิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2,600 ม.ม. ความยาว 8 ก.ม. สำหรับบ่อพักสายเคเบิล 21 บ่อ

pipe_03

ประสบการณ์

• วางท่อก๊าซโรจนะ และสถานีวัดและควบคุมแรงดันก๊าซ (ธ.ค. 2540 – ต.ค. 2541) 

ออกแบบและทำการวางท่อก๊าซขนาด 16 นิ้ว ระยะทาง 21.4 กม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ดักของเหลว , ค่าวัดความร้อน , วัดปริมาณก๊าซ

 

 

 

• วางท่อเอนกประสงค์มาบตาพุต (ส.ค. 2540- ส.ค. 2541) 

 

ออกแบบและวางท่อส่งน้ำมัน (แบบ Multi Product) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว พร้อมใยแก้วนำแสง จากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไปยังศรีราชา รวมระยะทางทั้งสิ้น 61 กม. 

• วางท่อน้ำมันใต้ทะเลของโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ (ม.ค. 2540 – ก.ค. 2541) 

ออกแบบและวางท่อส่งปิโตรเลียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-24 นิ้ว 3 ท่อ ใต้ทะเล ความยาว 2.4 กม. รวมทั้งวางระบบควบคุมต่างๆ 

• งานก่อสร้างบ่อพัก และ อุโมงค์ท่อร้อยสายไฟฟ้า จิตรลดา (ต.ค. 2539 – พ.ย. 2541) 

ออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์สายไฟ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 , 500 ม.ม. ยาว 8.2 กม. ลึก 4 เมตร ด้วยวิธีดันท่อลอดใต้ดิน

• ก่อสร้างอุโมงค์ท่อร้อยสายไฟฟ้าแบบคู่ (เม.ย. 2538 – ต.ค. 2540) 

ก่อสร้างอุโมงค์สายไฟ และวางท่อ FRE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง127 ม.ม. ยาว 71 กม. วางท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 ม.ม. ยาว16 กม.และ วางท่อลอดใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 , 800 ม.ม. ยาว 40 ม. 

• งานท่อของโรงกลั่นน้ำมันสตาร์ปิโตรเลียม ( มี.ค. 2537 – พ.ค. 2539) 

ผลิต และติดตั้งท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 48 นิ้ว ความยาว 2 กม.และท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 36 นิ้ว ความยาว 5 กม รวมทั้งระบบ catholic protection system 

• งานจัดหา และวางท่อประปาของการประปานครหลวง รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้อง (ก.พ. 2537 – ต.ค. 2539) 

วางท่อน้ำประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 - 1 , 500 มม.ยาว 24.75 กม.

• วางท่อเอนกประสงค์ ศรีราชา – สระบุรี ( ก.ย. 2535 - ก.ย. 2536) 

วางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว ระยะทาง 74 กม.และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง10นิ้ว ระยะทาง 12 กม รวมทั้งแท็งค์เก็บ

• โครงการวางท่อส่งน้ำมัน ( มิ.ย. 2535 – ก.ย. 2536) 

ออกแบบ และวางท่ออเนกประสงค์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว ยาว 69 กม. จากกรุงเทพฯ ถึง บางปะอิน และสร้างสถานีสูบและแท็งค์เก็บ 3 แห่ง 

• งานวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา เลขที่ PIAT – 206 (พ.ย. 2530 - ก.ย. 2531) 

วางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600-700 มม. ระยะทาง 8.6 กม.

• ท่อส่งน้ำ ดอกกราย-มาบตาพุด ( เม.ย. 2526 – ต.ค. 2527) 

ผลิต ขนส่ง และติดตั้งท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศุนย์กลาง 1,350 มม. ยาว 26.5 กม. ก่อสร้างอาคารรับน้ำดิบสูง 20 เมตร ด้วยคอนกรีตอัดแรง และถังเก็บน้ำขนาด 4,900 ลบ.ม. สูง 25 ม. 

• ท่อส่งก๊าซ LPG (2526 – 2527) 

วางท่อ 3 ท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. 8มม. และ 10 มม. จากมาบตราพุตไปยังศรีราชา ระยะทาง 65 กม.

• ท่อส่งน้ำของการประปานครหลวง (2524 – 2526) 

งานก่อสร้างท่อลำเลียงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2,000 มม.ยาว 2.2 กม. และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2, 800 มม.ยาว 7.5 กม.