• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
ทางหลวง ทางด่วน ทางรถไฟ สะพาน PDF พิมพ์ อีเมล

IMG_7989_resize

      บริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาเอกชนบริษัทแรกในการก่อสร้างถนน และทางหลวงของรัฐบาล และยังคงได้รับความไว้วางใจในการ ก่อสร้างถนน และทางหลวงของรัฐบาลเรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506

      จากงานก่อสร้างถนนแบบง่ายๆโดยการใช้ลูกรัง จนมาถึงงานที่สลับซับซ้อนอย่างทางยกระดับและทางร่วม ทางรถไฟ และสะพาน บริษัทฯ มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานเหล่านั้น ในบางโครงการ เช่น งานก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกด้วยโครงสร้างเหล็ก ที่จะต้องก่อสร้างในสถานที่ที่มีการจราจรคับคั่ง บริษัทฯได้มีการพัฒนาวิธีการก่อสร้างที่ทันสมัยมาใช้เพื่อลดระยะเวลาในการก่อสร้าง และยานพาหนะยังสามารถสัญจรไปมาได้


      ทางรถไฟของประเทศไทยได้มีการพัฒนารูปแบบให้ดีขึ้นโดยเปลี่ยนมาเป็นระบบรางคู่ในหลายๆเส้นทางตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ซึ่งบริษัทฯได้ดำเนินงานก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ไปแล้วประมาณ 193.5 กม. จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯได้รับความไว้วางใจให้ก่อสร้างงานโยธาต่างๆของการรถไฟแห่งประเทศไทย มาโดยตลอด ซึ่งระบบรางรถไฟที่ใช้มีความทันสมัย เนื่องจากบริษัทฯได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทกิจการร่วมค้าต่างประเทศ

      ดังนั้นในการสนับสนุนงานโครงการต่างๆของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทฯจึงได้ก่อตั้งโรงงานผลิตไม้หมอนคอนกรีตสำเร็จรูปซึ่งมีกำลังการผลิต 25,000 ชิ้นต่อเดือน และยังมีโรงโม่หินที่มีคุณภาพซึ่งมีกำลังการผลิตถึง 77,500 ลบ.ม.ต่อเดือน เพื่อนำมาใช้เป็นหินรองรางรถไฟ

     ในประเทศไต้หวัน บริษัทฯได้ร่วมมือกับบริษัท เอเวอร์กรีน คอนสตรั๊คชั่น คอร์เปอร์เรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทท้องถิ่นในประเทศไต้หวันเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างยกระดับสำหรับระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง นอกจากนี้บริษัทฯยังได้รับงานก่อสร้างสถานีรถไฟใต้ดินนานกังซึ่งใช้เป็นสถานีร่วมระหว่างระบบรถไฟแห่งชาติและระบบรถไฟความเร็วสูงไทเป

     บริษัทฯมีศักยภาพในทั้งด้านบุคคลากร เครื่องมือเครื่องจักร และการเงิน ทำให้บริษัทฯสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในเรื่องเวลาที่เร่งรัด และการออกแบบที่ทันสมัย ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและเสร็จทันเวลา

ประสบการณ์ของบริษัท

ทางหลวงและทางด่วน

 • งานก่อสร้างทางหลวงในประเทศ 2,500 กม.
 • งานก่อสร้างทางด่วนยกระดับในประเทศ 38.8 กม.
 • งานก่อสร้างทางหลวงและสะพานในมาเลเซีย 500 กม.
 • งานขยายถนนในอินเดีย (ร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่น) 148 กม.
 • งานก่อสร้างทางหลวงในเนปาล 40 กม.
 • งานปรับปรุงถนนในกัมพูชา 210 กม.
ทางรถไฟ
 • งานก่อสร้างทางรถไฟในประเทศไทย 342.7 กม.
 • งานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน 27.3 กม.
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก 15 สะพานในกรุงเทพฯ
 • งานก่อสร้างสะพานในประเทศ 20 สะพาน และในบังคลาเทศ 1 สะพาน (ความยาวรวม 1,490 ม.)

งานก่อสร้างทางยกระดับและสะพาน บริษัทฯใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป และโครงสร้างเหล็กที่ผลิตเองจากโรงงานภายในบริษัทซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9002

 

โครงการทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ (สิงหาคม 2537 – มกราคม 2540)

งานก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องทาง ด้วยการใช้คานคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรงรูปตัวไอ ระยะทาง 9.8 กม.

highways_01

โครงการดอนเมืองโทลเวย์ส่วนขยาย (กันยายน 2540 – พฤศจิกายน 2541)

งานก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องทาง ระยะทาง 7.3 กม. รวมทั้งระบบไฟแสงสว่าง ระบบเก็บค่าผ่านทาง และอาคารควบคุม

highways_04

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลขที่ 11 พิษณุโลก – อุตรดิตถ์ ส่วนที่ 2 (มกราคม 2545 – มกราคม 2547)

งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด 2 ช่องทาง จาก จ.พิษณุโลกถึง จ.อุตรดิตถ์ ระยะทาง 94 กม.

highways_02

 

ประสบการณ์

 

• งานขยายดอนเมืองโทลเวย์ (ก.ย. 2540 – พ.ย.2541)
งานขยายช่องทางจราจรของทางด่วนยกระดับดอนเมืองโทลเวย์ระยะทาง 7.3 กม. รวมทั้งติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ระบบและด่านเก็บค่าผ่านทาง รวมทั้งอาคารควบคุมการปฏิบัติงาน
• ทางหลวงสายตลิ่งชัน – พุทธมณฑลสาย 2 ( ตอนที่ 3 ) ( เม.ย. 2539 – ม.ค. 2541)
ก่อสร้างทางหลวงยกระดับหมายเลข 338 ระยะทาง 3.3 กม. จากตลิ่งชัน-พุทธมณฑลสาย 2 รวมทั้งอุโมงค์สำหรับวางท่อน้ำและสายโทรศัพท์
• งานถนนสาธรเหนือ-ใต้ ( ม.ค. 2538- ก.ค. 2540)
ก่อสร้างถนนขนาด 6 ช่องทางจราจรในกรุงเทพฯ ระยะทาง 3.7 กม. รวมทั้งวางระบบไฟฟ้า ท่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 , 200 มม.
• งานปรับปรุงทางขึ้นลงทางด่วน (ก.ค. 2538 – มี.ค. 2540)
ออกแบบและก่อสร้างปรับปรุงทางขึ้น-ลงทางด่วนขั้นที่ 1 จำนวน 3 แห่งด้วยโครงสร้างเหล็ก โดยใช้ปริมาณเหล็กรวม 14 , 000 ตัน
• ทางหลวงสายกรุงเทพฯ-ชลบุรี ส่วน 2 F (แยกบางปะกง) ( ต.ค. 2537-ก.ค.2540)
ก่อสร้างทางแยกบางปะกงระยะทาง 2.23 กม. บนทางหลวงหมายเลข 314 กรุงเทพฯ-ชลบุรี
• ทางหลวงกรุงเทพ - ชลบุรีสายใหม่ ตอน 3- เอ/ 1 (ส.ค. 2537-พ.ค.2540)
ก่อสร้างทางหลวงขนาด 4 ช่องทางจราจร ระยะทาง 4.3 กม.
• ทางด่วนรามอินทรา – อาจณรงค์ (ส.ค. 2537 – ม.ค. 2540)
ก่อสร้างทางด่วนยกระดับขนาด 6 ช่องทาง ด้วยคอนกรีตอัดแรง ระยะทาง 9.8 กม.
• สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง (ต.ค. 2537 – ก.ค. 2540)
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแห่งใหม่บนถนนหมายเลข 34 จากกรุงเทพฯ-ชลบุรี สะพานมี 2 ช่องทางจราจร
• สะพานข้ามทางแยกใน กทม. (ส.ค. 2535-ก.ค.2537)
ก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางแยก 15 แห่งรอบกรุงเทพ ฯ บริเวณแยกที่มีปัญหาการจราจร โดยใช้เหล็กทั้งหมด 35,200 ตัน
• ทางหลวงสายสระบุรี - นครราชสีมา ส่วน 2A ( ก.พ. 2534 - ส.ค. 2536)
สร้างทางหลวงหมายเลข 2 ขนาด 4 ช่องทางจากสระบุรี-นครราชสีมา ระยะทาง 20 กม.
• ทางด่วนขั้นที่ 2 ย่านพหลโยธิน - วงแหวนรอบกลาง ( ก.ย. 2533 - ก.พ. 2536)
ก่อสร้างทางด่วนยกระดับขั้นที 2 ประกอบด้วย 3 คู่ช่องทางจราจร ระยะทาง 5 กม. รวมทั้ง ด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางเข้า-ออก ซึ่งโครงการมีอัตราการติดตั้งและประกอบพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเท่ากับ 7 ช่วงต่อสัปดาห์ ซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในโลกในขณะนั้น
• สะพานท้าวเทพกษัตรี ( ต.ค. 2532 - ธ.ค. 2535)
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรงกว้าง 12 ม. ยาว 650 ม.ระหว่างพังงา กับ ภูเก็ต
• ทางหลวงสายบางขุนเทียน - สมุทรสาคร ( ต.ค. 2528 - ส.ค. 2530)
สร้างทางหลวงหมายเลข 3242 กว้าง 7 ม. ระยะทาง 17.1 กม. รวมทั้งวางท่อส่งน้ำ สะพานคอนกรีต และขอบถนนคอนกรีต
• ทางหลวงสายสมุทรปราการ-คลองด่าน-บางปะกง (ต.ค. 2528 - พ.ย. 2530)
สร้างถนนลาดยางกว้าง 12 ม. ระยะทาง 35.4 กม รวมทั้งสะพานคอนกรีตยาว 150 เมตร
• สะพานพระราม9 (ต.ค. 2527 – ก.ค. 2530)
ก่อสร้างสะพานแขวนโครงสร้างเหล็กแห่งแรกของประเทศไทย โดยมี Main Span ยาว 450 ม.
• ทางด่วนขั้นที่ 1 (2522 – 2525)
ก่อสร้างทางด่วนขั้นที่ 1 สายบางนา – ดินแดง ระยะทาง 5.5 กม. และด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 แห่ง และสะพานข้ามแยกระยะทาง 2,300 ม.
• ทางหลวง Kuala Krai - Gua Musang สัญญา 1,2 และ 3 ( 2522 - 2526)
สัญญารับเหมาก่อสร้างทางระยะทาง 108 กม. จากรัฐบาลมาเลเซีย
• สะพานสาทร (ก.ย. 2521 - พ.ย. 2525)
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตคู่ขนาน 6 ช่องทางจราจร 4 ช่วงเสา ความยาวช่วง 224 ม. ระยะทางทั้งหมด 5 กม.
• ทางหลวง Kuala Lumpur - Serembang (2520 – 2521)
สร้างทางหลวงหมายเลข 1 จากกัวลาลัมเปอร์ไปชานเมือง
• ทางหลวง Trengganu - Tengah (2520 – 2522)
สร้างทางหลวงระยะทาง 88 กม. และ 12.6 กม.พร้อมด้วยระบบระบายน้ำและสะพาน โดยเป็นการสร้างผ่านพื้นที่ภูเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของมาเลเซีย
• ทางหลวง Hetauda Narayangarh (2519 – 2521)
สร้างทางหลวงระยะทาง 41 กม จากตอนใต้ของเนปาล ไปยังเขตภูเขาพร้อมด้วยระบบระบายน้ำและสะพาน
• ทางหลวงสายศรีราชา - ระยอง ส่วนที่ 1 ( ส.ค. 2518 - ก.ค. 2520)
สร้างทางหลวงระยะทาง 71 กม พร้อมด้วยระบบระบายน้ำและสะพาน
• ทางหลวง Kuala Lumpur - Karak ส่วนที่ 1 และ 3
ก่อสร้างทางหลวงระยะทาง 20.6 กม ซึ่งต้องข้ามหุบเขา 4 แห่งและต้องตัดถนนผ่านเขตภูเขา
• งานขยายดอนเมืองโทลเวย์ (ก.ย. 2540 – พ.ย.2541) 
งานขยายช่องทางจราจรของทางด่วนยกระดับดอนเมืองโทลเวย์ระยะทาง 7.3 กม. รวมทั้งติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ระบบและด่านเก็บค่าผ่านทาง รวมทั้งอาคารควบคุมการปฏิบัติงาน 

• ทางหลวงสายตลิ่งชัน – พุทธมณฑลสาย 2 ( ตอนที่ 3 ) ( เม.ย. 2539 – ม.ค. 2541) 
ก่อสร้างทางหลวงยกระดับหมายเลข 338 ระยะทาง 3.3 กม. จากตลิ่งชัน-พุทธมณฑลสาย 2 รวมทั้งอุโมงค์สำหรับวางท่อน้ำและสายโทรศัพท์ 

• งานถนนสาธรเหนือ-ใต้ ( ม.ค. 2538- ก.ค. 2540) 
ก่อสร้างถนนขนาด 6 ช่องทางจราจรในกรุงเทพฯ ระยะทาง 3.7 กม. รวมทั้งวางระบบไฟฟ้า ท่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 , 200 มม. 

• งานปรับปรุงทางขึ้นลงทางด่วน (ก.ค. 2538 – มี.ค. 2540) 
ออกแบบและก่อสร้างปรับปรุงทางขึ้น-ลงทางด่วนขั้นที่ 1 จำนวน 3 แห่งด้วยโครงสร้างเหล็ก โดยใช้ปริมาณเหล็กรวม 14 , 000 ตัน

• ทางหลวงสายกรุงเทพฯ-ชลบุรี ส่วน 2 F (แยกบางปะกง) ( ต.ค. 2537-ก.ค.2540) 
ก่อสร้างทางแยกบางปะกงระยะทาง 2.23 กม. บนทางหลวงหมายเลข 314 กรุงเทพฯ-ชลบุรี

• ทางหลวงกรุงเทพ - ชลบุรีสายใหม่ ตอน 3- เอ/ 1 (ส.ค. 2537-พ.ค.2540) 
ก่อสร้างทางหลวงขนาด 4 ช่องทางจราจร ระยะทาง 4.3 กม.

• ทางด่วนรามอินทรา – อาจณรงค์ (ส.ค. 2537 – ม.ค. 2540) 
ก่อสร้างทางด่วนยกระดับขนาด 6 ช่องทาง ด้วยคอนกรีตอัดแรง ระยะทาง 9.8 กม.

• สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง (ต.ค. 2537 – ก.ค. 2540) 
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแห่งใหม่บนถนนหมายเลข 34 จากกรุงเทพฯ-ชลบุรี สะพานมี 2 ช่องทางจราจร 

• สะพานข้ามทางแยกใน กทม. (ส.ค. 2535-ก.ค.2537) 
ก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางแยก 15 แห่งรอบกรุงเทพ ฯ บริเวณแยกที่มีปัญหาการจราจร โดยใช้เหล็กทั้งหมด 35,200 ตัน 

• ทางหลวงสายสระบุรี - นครราชสีมา ส่วน 2A ( ก.พ. 2534 - ส.ค. 2536) 
สร้างทางหลวงหมายเลข 2 ขนาด 4 ช่องทางจากสระบุรี-นครราชสีมา ระยะทาง 20 กม.

• ทางด่วนขั้นที่ 2 ย่านพหลโยธิน - วงแหวนรอบกลาง ( ก.ย. 2533 - ก.พ. 2536) 
ก่อสร้างทางด่วนยกระดับขั้นที 2 ประกอบด้วย 3 คู่ช่องทางจราจร ระยะทาง 5 กม. รวมทั้ง ด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางเข้า-ออก ซึ่งโครงการมีอัตราการติดตั้งและประกอบพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเท่ากับ 7 ช่วงต่อสัปดาห์ ซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในโลกในขณะนั้น 

• สะพานท้าวเทพกษัตรี ( ต.ค. 2532 - ธ.ค. 2535) 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรงกว้าง 12 ม. ยาว 650 ม.ระหว่างพังงา กับ ภูเก็ต

• ทางหลวงสายบางขุนเทียน - สมุทรสาคร ( ต.ค. 2528 - ส.ค. 2530) 
สร้างทางหลวงหมายเลข 3242 กว้าง 7 ม. ระยะทาง 17.1 กม. รวมทั้งวางท่อส่งน้ำ สะพานคอนกรีต และขอบถนนคอนกรีต 

• ทางหลวงสายสมุทรปราการ-คลองด่าน-บางปะกง (ต.ค. 2528 - พ.ย. 2530) 
สร้างถนนลาดยางกว้าง 12 ม. ระยะทาง 35.4 กม รวมทั้งสะพานคอนกรีตยาว 150 เมตร

• สะพานพระราม9 (ต.ค. 2527 – ก.ค. 2530) 
ก่อสร้างสะพานแขวนโครงสร้างเหล็กแห่งแรกของประเทศไทย โดยมี Main Span ยาว 450 ม.

• ทางด่วนขั้นที่ 1 (2522 – 2525) 
ก่อสร้างทางด่วนขั้นที่ 1 สายบางนา – ดินแดง ระยะทาง 5.5 กม. และด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 แห่ง และสะพานข้ามแยกระยะทาง 2,300 ม. 

• ทางหลวง Kuala Krai - Gua Musang สัญญา 1,2 และ 3 ( 2522 - 2526) 
สัญญารับเหมาก่อสร้างทางระยะทาง 108 กม. จากรัฐบาลมาเลเซีย

• สะพานสาทร (ก.ย. 2521 - พ.ย. 2525) 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตคู่ขนาน 6 ช่องทางจราจร 4 ช่วงเสา ความยาวช่วง 224 ม. ระยะทางทั้งหมด 5 กม. 

• ทางหลวง Kuala Lumpur - Serembang (2520 – 2521) 
สร้างทางหลวงหมายเลข 1 จากกัวลาลัมเปอร์ไปชานเมือง

• ทางหลวง Trengganu - Tengah (2520 – 2522) 
สร้างทางหลวงระยะทาง 88 กม. และ 12.6 กม.พร้อมด้วยระบบระบายน้ำและสะพาน โดยเป็นการสร้างผ่านพื้นที่ภูเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของมาเลเซีย 

• ทางหลวง Hetauda Narayangarh (2519 – 2521) 
สร้างทางหลวงระยะทาง 41 กม จากตอนใต้ของเนปาล ไปยังเขตภูเขาพร้อมด้วยระบบระบายน้ำและสะพาน

• ทางหลวงสายศรีราชา - ระยอง ส่วนที่ 1 ( ส.ค. 2518 - ก.ค. 2520) 
สร้างทางหลวงระยะทาง 71 กม พร้อมด้วยระบบระบายน้ำและสะพาน

• ทางหลวง Kuala Lumpur - Karak ส่วนที่ 1 และ 3 
ก่อสร้างทางหลวงระยะทาง 20.6 กม ซึ่งต้องข้ามหุบเขา 4 แห่งและต้องตัดถนนผ่านเขตภูเขา