• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 : (แบบ 56-1 ) PDF พิมพ์ อีเมล
                       แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ( แบบ 56-1 ) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สารบัญ alt
ส่วนที่ 1  : การประกอบธุรกิจ alt
ส่วนที่ 2  : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ alt
ส่วนที่ 3  : ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน alt
  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล alt
เอกสารแนบ  1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท alt
เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย alt
เอกสารแนบ 3  : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน alt
                       แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ( แบบ 56-1 ) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 
^ Back to Top